gototop
מי אנחנו?
מי אנחנו? גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

משפט ללא גבולות היא עמותה שהוקמה בנובמבר 2009 ומופעלת על ידי נשים מתנדבות. שאיפתנו היא להביא להקמתה של מערכת חוקים שוויונית ואחידה בתחומי ישראל ובשטחי הגדה המערבית בלי כל אפליה. אנחנו חותרים לשנות את החקיקה הנוגעת לאוכלוסייה בשטחי הגדה המערבית בהלימה לכללי המשפט הבינלאומי, ולפעול בקרב קובעי מדיניות, אנשי מקצוע בתחום המשפטי וכלל הציבור בישראל, כדי להגביר את מודעותם לאפליה הקיימת כלפי  האוכלוסייה הפלסטינית במערכת המשפט. בכוונתנו להדגיש במיוחד את האפליה כלפי קטינים הנשפטים בבית המשפט הצבאי לנוער שהוקם באוקטובר 2009.

משפט ללא גבולות צמחה מתוך ההכרה שאפשר וצריך לשלב הסברה ועבודה משפטית. מטרתנו היא לחשוף באמצעות פעילות הסברתית את האפליה המשפטית שבין האוכלוסייה הפלסטינית לבין אזרחי ישראל בכלל וכלפי האזרחים המתגוררים בשטחי הגדה המערבית בפרט, מאחר שהמשפט הצבאי הנהוג בשטחי הגדה המערבית נוגע אך ורק לאוכלוסייה הפלסטינית. אזרחי מדינת ישראל המתגוררים בשטחי הגדה המערבית כפופים למשפט הנוהג בתחומי ישראל ונשפטים בבתי משפט אזרחיים בתחומה.


באתר האינטרנט שלנו מוצגים בשלוש שפות, עברית, ערבית ואנגלית, החקיקה הצבאית הנוגעת לאוכלוסייה הפלסטינית בשטחי הגדה המערבית ועדכונים שוטפים בחוק הצבאי. מטרתו העיקרית של האתר היא לאפשר גישה נוחה ופתוחה לחקיקה הצבאית לכל המעוניין. הגברת הזמינות של החקיקה הצבאית בגדה המערבית תסייע לכל הגורמים המעוניינים: עורכי דין פלסטיניים, ישראליים או מארצות אחרות בעולם, אנשים הנשפטים בבתי המשפט הצבאיים וגורמים במערכת המשפטית כולה. כן יוצגו באתר עדויות על המתרחש בבית המשפט הצבאי לנוער.

 
website by: neora.pro