gototop
פרק י"א – הוראות שונות (סע' 333-335) גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
צו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב]

עונש כללי

333. העובר על הוראות צו זה, או אינו מקיים הוראה או חובה שנקבעה בתחיקת בטחון, דינו מאסר חמש שנים, אם לא נקבע במפורש עונש אחר לאותה עבירה.

הוראות מעבר

334.

(א) על מי שמועד תשלום הקנס שהוטל עליו לפי סעיף 165, חל טרם יום י"ז באדר התשס"ז (07.03.07), לא יחולו עליו הוראות סעיף קטן 175(ה) ויחולו עליו הוראות סעיף זה, בשינויים אלה:

(1) בסעיף קטן (א) במקום המילים "שלוש שנים" יבוא "שנתיים";

(2) במקום האמור בסעיף קטן (ג) יבוא:

"מאסר במקרה של אי-תשלום קנס ירוצה לאחר כל עונש מאסר שעל הנידון לרצות".

 

(ב) צו מעצר אשר הוצא מכוח הצו בדבר מעצרים מנהליים (הוראת שעה) [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1591), התשס"ז-2007, ההליכים שנעשו ביחס לצו המעצר בהתאם להוראותיו וההסמכות שניתנו מכוחו, יראו אותם כאילו נעשו מכוח סימן ב' לפרק ט' לצו.

(ג) הוראות פרק סימן ג' לפרק ט' יחולו על מוחזקים במשמורת שנגדם ניתן צו גירוש לפני יום (יום חתימת התיקון לצו בדבר הסתננות); על אף האמור בצו זה, המוחזקים במשמורת שנגדם ניתן צו גירוש לפני תחילתו של צו זה יובאו לפני וועדה לפי סעיף 274(א) בתוך 14 ימים מיום (יום חתימת התיקון לצו בדבר הסתננות).

(ד) הוראות סעיפים 331 ו-332 יחולו לגבי כל בניין כאמור בסעיף קטן (ב) בין שהוחרם ונהרס ובין שהוחרם ופתחיו נאטמו, לפני יום ו' באייר התשל"ב (20 באפריל 1972) ובין לאחריו; הוחל בהקמתו של בנין בשטח הקרקע שעליו ניצב בנין שהוחרם ונהרס כאמור בסעיף קטן 331(ב) לפני מועד זה, יופסקו כל פעולות ההקמה.

תיקונים עקיפים

335.

(א) בצו בדבר פרשנות (יהודה והשומרון) (מס' 130), התשכ"ז – 1967 -

(1) לאחר סעיף 8(ב) יבוא:

"8(ב1) תחיקת ביטחון של מפקד כוחות צה"ל באזור או של מפקד צבאי עדיפה על תחיקת ביטחון, שניתנה על ידי אחר, מכוח סמכות שהוענקה לו מכוח סעיף 17(ג)".

(2) לאחר סעיף 17(ב) יבוא:

"17(ג) מפקד כוחות צה"ל באזור רשאי להעניק, בכתב, לאחר את סמכויותו של מפקד צבאי, כולן או מקצתן".

 

(ב) בצו דבר מתקני כליאה (יהודה והשומרון) (מס' 29), התשכ"ז-1967, לאחר סעיף 2(ד) יבוא:

"2(ה) נער או בוגר רך, כמשמעם בצו הדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651) התש"ע-2009, יוחזק במעצר בנפרד מיתר הכלואים אלא אם כן הורה מפקד צבאי אחרת לגבי מקרה מסויים או לגבי סוג של מקרים".

 

(ג) בצו דבר איסור פעולות הסתה ותעמולה עוינת (יהודה והשומרון) (מס' 101), התשכ"ז-1967, סעיפים 7 ו-7א – בטלים.

 

(ד) בצו בדבר שירות בתי הסוהר (יהודה והשומרון) (מס' 254), התשכ"ח-1968, בסעיף 4, סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) – בטלים.

 

(ה) בצו בדבר מינויים והעסקת עובדים במנגנון הממשלתי (יהודה והשומרון) (מס' 37), התשכ"ז-1967 –

(1) בסעיף 2ד, בפסקה (א), במקום "91(א)(2) לצו בדבר הוראות ביטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), תש"ל-1970", יבוא: "319(ב)(2) לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

(2) בסעיף 2ז, במקום "הצו בדבר הסמכת אנשים לערוך חקירה מוקדמת של עדים (יהודה והשומרון) (מס' 17), התשכ"ז-1967", יבוא: "סעיפים 70 ו-260 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

 

(ו) בצו בדבר זימון למשפט על עבירות שנעברו מחוץ לאזור (יהודה והשומרון) (מס' 148), תשכ"ח-1967, בסעיף 1, במקום: "בצו בדבר כוחות משטרה הפועלים בשיתוף עם צה"ל (אזור הגדה המערבית) (מס' 52), תשכ"ז -1967", יבוא: "צו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

 

(ז) בצו בדבר תחנות מעבר – גשרי הירדן (יהודה והשומרון) (מס' 175), תשכ"ח-1967, בסעיף 4, במקום: "הצו בדבר חכוחות משטרה הפועליםי בשיתוף עם צה"ל (אזור הגדה המערבית) (מס' 52), תשכ"ז-1967" יבוא: "סעיף 4 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון( (מס' 1651), התש"ע-2009".

בצו בדבר רשיונות לכלי יריה (יהודה והשומרון) (מס' 180), התשכ"ח – 1967 –

(1) בסעיף 1, במקום "צו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378) התש"ל-1970", יבוא: "בסעיף 1 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

(2) בסעיף 2 –

(א) בסעיף קטן א', במקום: "לסעיפים 52(א) ו-53(א)(1) לצו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התש"ל-1970" יבוא: "לסעיפים 230 ו-232 לצו בדבר הוראת ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום: "צו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התש"ל-1970", יבוא: "צו בדבר הוראות ביטחון ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

 

(ח) בצו בדבר חוק חומרי נפץ (יהודה והשומרון) (מס' 275), התשכ"ח-1968, בסעיף (3) –

(1) במקום "צו בדבר כוחות משטרה הפועלים בשיתוף עם צה"ל (יהודה והשומרון) (מס' 52), תשכ"ז-1967" יבוא: "צו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

(2) במקום "בצו בדבר אנשי שירות הביטחון הפועלים באזור (יהודה והשומרון) (מס' 121), התשכ"ז-1967" יבוא: "צו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

(ט)

בצו בדבר הסדרת מקומות רחצה ציבוריים (יהודה והשומרון) (מס' 280), התשכ"ח-1968, במקום "בצו בדבר כוחות משטרה הפועלים בשיתוף עם צה"ל (יהודה והשומרון) (מס' 52), תשכ"ז-1967" יבוא: "צו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

 

(י) בצו בדבר סמכויות מכס (יהודה והשומרון) (מס' 309), התשכ"ט-1969 –

(1) בסעיף (2) -

(א) במקום "סעיף 80(ב) לצו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התש"ל-1970" יבוא: סעיף 61 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

(ב) במקום "סעיף 81" יבוא: "סעיף 67".

(ג) במקום "סעיף 1(א) לצו בדבר הסמכת אנשים לערוך חקירה מוקדמת של עדים (יהודה והשומרון) (מס' 17), תשכ"ז-1967", יבוא: "סעיף 70 לצו בדבר הוראות ביטחון".

(2) בסעיף (3), במקום "לפי פרק ד" יבוא: "לפי פרק ג'".

 

(יא) בצו בדבר תשלום דמי עדים (יהודה והשומרון) (מס' 351), תש"ל-1969, בסעיף 1, במקום "לפי סעיף 5 לצו בדבר הוראות ביטחון" יבוא: "לפי סעיף 9 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

בצו בדבר הסדרת השמירה בישובים (יהודה והשומרון) (מס' 432), תשל"א-1971 –

(1) בסעיף 3ב, במקום "סעיף 78 לצו בדבר הוראות ביטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התש"ל-1970," יבוא: "פרק ג' לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

(2) בסעיף 3ג, במקום "הצו בדבר הוראות ביטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התש"ל-1970," יבוא: "צו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

 

(יב) בצו בדבר העסקת שוטרים בשכר לרגל אירוע (יהודה והשומרון) (מס'
519), התשל"ג-1973, בסעיף 1, במקום "בצו בדבר כוחות משטרה הפועלים בשתוף עם צה"ל (יהודה והשומרון) (מס' 52), תשכ"ז-1967" יבוא: "בצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

 

(יג) בצו בדבר סימון מוצרים (יהודה והשומרון) (מס' 530), תשל"ד-1973, בסעיף 5א, במקום "סעיפים 80 עד 83 לצו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התשל"ט-1970" יבוא: "סעיפים 60 עד 69 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

 

(יד) בצו בדבר סמים מסוכנים (יהודה והשומרון) (מס' 558), תשל"ה-1975 –

(1) בכל מקום, במקום "צו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התשל"ט-1970" יבוא: "צו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

(2) בסעיף 28, בסעיף קטן (ד), במקום "פרק ד'" יבוא: "פרק ג'".

(3) בסעיף 35, בסעיף קטן (ב), במקום "בסעיף 80" יבוא: "בסעיפים 60 עד 64".

(4) בסעיף 36, בסעיף קטן (ג), במקום "בסעיף 80", יבוא: "בסעיפים 60 עד 64".

 

(טו) בצו בדבר חגורות בטיחות ברכב (יהודה והשומרון) (מס' 600), תשל"ה-1975 בסעיף 8, בסעיף קטן (א), במקום:"בצו בדבר הוראות ביטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התש"ל-1970" יבוא: "בצו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התשל"ט-1970" יבוא: בצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

 

(טז) בצו בדבר תיקון דיני העונשין (רכוש גנוב ורכוש החשוד כגנוב) (יהודה והשומרון) (מס' 771), תשל"ט-1978 בסעיף (2), במקום: "בצו בדבר הוראות ביטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התש"ל-1970" יבוא: "בצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

 

(יז) בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 783), תשל"ט-1979 בסעיף (1), במקום: "בצו בדבר הוראות ביטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התש"ל-1970" יבוא: "בצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

 

(יח) בצו בדבר סמכויות פקוח על מצרכים ושירותים (יהודה והשומרון) (מס' 886), תשמ"א-1980, בסעיף 2, בסעיף קטן (ב) –

(1) במקום: "פרק ד' לצו בדבר הוראות ביטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התש"ל-1970" יבוא: "פרק ג' לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009."

(2) במקום: "1(א) לצו בדבר הסמכת האנשים לערוך חקירה מוקדמת של עדים (אזור יהודה והשומרון) (מס' 17), תשכ"ז-1967", יבוא: "סעיף 70 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

 

(יט) בצו בדבר הכנסת כספים לאזור (יהודה והשומרון) (מס' 973), התשמ"ב-1982 –

(1) בסעיף (1),, במקום "בסעיף 1 לצו בדבר איסור אימונים ומגע עם ארגון עויין מחוץ לאזור (יהודה והשומרון) (מס' 284) תשכ"ט-1969" יבוא: "בסעיף 238(א) לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

(2) בסעיף 9, בסעיף קטן (ג), במקום "סעיפים 80 ו-84 לצו בדבר הוראות ביטחון" יבוא: "פרק ג' לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מסב' 1651), התש"ע-2009.

 

(כ) בצו בדבר פסיקת ריבית והצמדה (יהודה והשומרון) (מס' 980) התשמ"ב-1982, בסעיף 9, במקום: "סעיף 49 לצו בדבר הוראות בטחון, תש"ל-1970" יבוא: "סעיף 182 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009.

 

(כא) בצו בדבר פיקוח על תאגידים ציבוריים (יהודה והשומרון) (מס' 998) התשמ"ב-1982 –

(1) בסעיף 1, במקום "בסעיף 1 לצו בדבר איסור אימונים ומגע עם ארגון עויין מחוץ לאזור (יהודה והשומרון) (מס' 284) תשכ"ט-1969" יבוא: "בסעיף 238(א) לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

(2) בסעיף 9, בסעיף קטן (ג), במקום "סעיפים 80 ו-84 לצו בדבר הוראות ביטחון" יבוא: "פרק ג' לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשמורון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

 

(כב) בצו בדבר תיקון חוק המשתלות (יהודה והשומרון) (מס' 1002) התשמ"ב-1982, בסעיף 3א, בסעיף קטן (ב), במקום: "סעיף 80(א) לצו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התש"ל-1970" יבוא: "בסעיף 60 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009.

 

(כג) בצו בדבר שיקים ללא כיסוי (יהודה והשומרון) (מס' 1024), התשמ"ב-1982, בסעיף 19, במקום: "בצו בדבר הוראת ביטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378) התש"ל-1970" יבוא: "בצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009."

(כד)

בצו בדבר שיווק תוצרת חקלאית (יהודה והשומרון) (מס' 1051) התשמ"ג-1983, בסעיף 6, בסעיף קטן (א), במקום: "סעיף 80(א) לצו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התש"ל-1970" יבוא: "בסעיף 60 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009."

 

(כה) בצו בדבר חוק העתיקות (יהודה והשומרון) (מס' 1166), התשמ"ו-1986, בסעיף 16, בסעיף קטן (ד), במקום "בצו בדבר הוראות ביטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378)," יבוא: "בצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009."

בצו בדבר עבירות מינהליות (יהודה והשומרון) (מס' 1263), התשמ"ט-1988 –

(1) בסעיף 11, במקום "סעיף 8 לצו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התש"ל-1970" יבוא: "סעיף 75 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

(2) בסעיף 18, בסעיף קטן (ב), במקום "סעיף 47(א)(4) עד (7) לצו בדבר הוראת ביטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378) התש"ל-1970" יבוא: "סעיף 175 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009."

(3) בתוספת –

(א) במקום "סעיף 90 לצו בדבר הוראת ביטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378) התש"ל-1970" יבוא: "סעיף 318 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009."

(ב) במקום "סעיף 70 א(א) לצו בדבר הוראת ביטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378) התש"ל-1970" יבוא: "סעיף 242 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009."

 

(כו) בצו בדבר התעבורה (יהודה והשומרון) (מס' 1310), התשנ"ב-1992 –

(1) בכל מקום, במקום "צו בדבר הוראת ביטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378) התש"ל-1970" יבוא: "צו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009.

(2) בסעיף 1, בהגדרת "תובע", במקום "סעיף 8" יבוא: "סעיף 75".

(3) בסעיף 29א, בסעיף קטן (ד), במקום "סעיף 8" יבוא: "סעיף 75".

(4) בסעיף 29ב, בסעיף קטן (ז), בפסקה (3), במקום "סעיף 47(א)(3)" יבוא: "סעיף 174".

 

(כז) בצו בדבר משמר אזרחי בישובים (יהודה והשומרון) (מס' 1362) התשנ"ב-1992, בסעיף 1, במקום "בצו בדבר הוראות ביטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התש"ל-1970" יבוא: "בצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009."

 

(כח) בצו בדבר חילוט כלי רכב (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1410) התשנ"ד-1994, בסעיף 1, במקום "בצו בדבר הוראות ביטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התש"ל-1970" יבוא: "בצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

 

(כט) בצו בדבר שיפוט בבתי משפט לעניינים מקומיים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1564) התשס"ה-2005, בתוספת, במקום: "צו בדבר פיקוח על הבניה (יהודה והשומרון) (מס' 393), תש"ל-1970" יבוא: "סעיף 332 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

 

(ל) בצו בדבר יישום תוכנית ההתנתקות (יהודה והשומרון) (מס' 1565), התשס"ה-2005, בסעיף 13, בסעיף קטן (ב), במקום "סעיף 90 לצו בדבר הוראות ביטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), תש"ל-1970" יבוא: "סעיף 318 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

(לא)

בצו בדבר תיקון חוק רישום נכסי דלא ניידי אשר טרם נרשמו (יהודה והשומרון (מס' 1621), התש"ע-2008, בסעיף 6, במקום "הצו בדבר הוראות ביטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), תש"ל-1970" יבוא: "הצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009".

 

(לב) בצו בדבר סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (יהודה והשומרון) (מס' 1628), התש"ע-2009 –

(1) בכל מקום, במקום "צו בדבר הוראות ביטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התש"ל-1970" יבוא: "צו בדבר
הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון)
(מס' 1651), התש"ע-2009".

(2) בסעיף 1, במקום "בסעיף 66א'" יבוא: "בסעיף
248(א)".

(3) בסעיף 4, בסעיף קטן (ב), במקום "בסעיף 80" יבוא: "בסעיפים 60 עד 64".

(4) בסעיף 6, בסעיף קטן (ג), במקום "סעיף 78ה" יבוא:
"סעיפים 22 עד 28".


 
website by: neora.pro