gototop
פרק ו' – כללי האחריות לעבירה (סע' 187-208) גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
צו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב]

הגדרות

187. בפרק זה –

"עבירה" – מעשה, מחדל או נסיון, שהם בני עונשין לפי דין או תחיקת בטחון.

אין דנים פעמיים בשל מעשה אחד

188. (א) בסעיף זה –

"מעשה" – לרבות מחדל.

(ב) אין דנים אדם על מעשה, שזוכה או הורשע קודם לכן בשל עבירה שבו, בפסק דין שניתן בידי בית משפט צבאי באזור או באזור מוחזק או בידי בית משפט בישראל; אולם אם גרם המעשה למותו של אדם, דנים אותו על כך אף אם הורשע קודם לכן בעבירה אחרת בשל אותו מעשה.

עבירות שנעשו מקצתן בתוך האזור ומקצתן מחוץ לאזור

189. ניתן לשפוט ולהעניש אדם, העושה באזור חלק ממעשה אשר היה נחשב לעבירה, אילו נעשה כולו בתוך האזור, והוא נעשה מקצתו בתוך תחומי האזור ומקצתו מחוץ לתחומי האזור, כאילו נעשה המעשה כולו בתוך תחומי האזור.

אי ידיעת דין או תחיקת בטחון

189. אי ידיעת דין או תחיקת בטחון, אינה משמשת הצדקה לכל מעשה או מחדל, אשר באופן אחר היו מהווים עבירה, מלבד אם נאמר בפרוש שידיעת העבריין את הדין או את תחיקת הבטחון היא יסוד מיסודות העבירה.

אחריות פלילית של קטין

191. (א) ילד לא ישא באחריות פלילית בשל כל מעשה או מחדל.

(ב) אדם שעבר עבירה בהיותו ילד, לא ייעצר ולא יובא עליה לדין פלילי לפני בית משפט צבאי.

כוונה או מניע

192. (א) בכפוף להוראות המפורטות בדין או בתחיקת בטחון בקשר למעשים או למחדלים רשלניים, לא ישא אדם באחריות פלילית בשל מעשה או מחדל שחלו שלא ברצונו, אלא בשל מאורע שאירע בדרך מקרה.

(ב) מלבד אם נאמר בפירוש שהכוונה לגרום לתוצאה מיוחדת היא יסוד מיסודות העבירה שנעשתה כולה או מקצתה, על ידי מעשה או מחדל, אחת היא אם העבריין התכוון או לא התכוון לגרום לאותה התוצאה על ידי מעשה ומחדל.

(ג) מלבד אם נאמר בפירוש אחרת, הרי בכל הנוגע לאחריות פלילית, אחת היא מהו המניע הממריץ אדם לעשות או לחדול או ליצור איזו כוונה.

טעות בעובדה

193. העושה איזה מעשה או שאינו עושה אותו מתוך אמונה כנה וסבירה, אך מוטעית, במציאות של איזה מצב דברים, לא ישא באחריות פלילית בשל המעשה או המחדל במידה יותר גדולה משהיה נושא בה אילו היה מצב הדברים הממשי כפי שהאמין.

הנחה של צלילות הדעת

194. מניחים שכל אדם הוא בדעה צלולה וכי היה בדעה צלולה בכל עת הבאה בחשבון, עד שלא יוכח ההיפך.

טירוף הדעת

195. לא ישא אדם באחריות בשל מעשה או מחדל אם בשעת עשותו את המעשה או המחדל היה בלתי מוכשר להבין את אשר עשה, או לדעת שאסור היה לו לעשות את המעשה או לחדול את המחדל מחמת מחלה שפגעה בצלילות דעתו. אך ייתכן שיהא אדם אחראי אחריות פלילית בשל מעשה או מחדל גם אם נפגעה צלילות דעתו בידי מחלה, אם אין המחלה הזאת מולידה באמת ברוחו אחת התוצאות הנזכרות לעיל ביחס לאותו המעשה או המחדל.

שיכרות

196. (א) לצרכי סעיף זה "שיכרות" לרבות מצב הנוצר מתוך שימוש בסמים משכרים.

(ב) פרט לאמור בסעיף זה, לא תשמש שיכרות כהגנה מפני כל האשמה.

(ג) שיכרות תשמש הגנה מפני כל אשמה אם בשעת עשיית המעשה או המחדל שעליהם מאשימים, לא ידע הנאשם מסיבת שיכרותו, כי אותה עשייה או מחדל היו שלא כשורה או שלא ידע את אשר הוא עושה, וכן –

(1) אם מצב שיכרותו נגרם שלא בהסכמתו בידי מעשה זדון או רשלנות מצד אדם אחר: או
(2) אם מחמת שיכרותו היה הנאשם, בשעת עשיית המעשה או אי עשייתו, במצב של טירוף הדעת, כמשמעו בסעיף 195.

(ד) מקום שההגנה על פי סעיף קטן (ג) הוכחה, הרי אם היה זה ענין הנופל בגדר פסקה (1) של סעיף קטן (ג), ישוחרר הנאשם, ואם היה זה ענין הנופל בגדר פסקה (2) של סעיף קטן (ג), יחולו הוראות סעיף 194.

(ה) יש להתחשב בשיכרות כשיבואו לקבוע אם היתה לנאשם כוונה מיוחדת או אחרת, אשר בהעדרה לא היה אשם בעבירה שעבר.

הכרח

197. פרט למעשה רצח ולעבירות שנענשים עליהן בעונש מוות, הרי שום מעשה שנעשה בידי אדם שהיה אנוס לעשותו מחמת איומים, שבשעת עשותו את המעשה נתנו יסוד סביר לחשוש שהתוצאה תהיה מיתה או חבלה חמורה, בו ברגע, לאותו אדם, אם לא ייכנע לאיומים – אינו עבירה; בתנאי שהאדם שעשה את המעשה לא העמיד את עצמו מרצונו הטוב במצב שבו נעשה כפות להכרח כזה.

צורך

198. מעשה או מחדל, שהיו נחשבים באופן אחר לעבירה ייסלחו לנאשם, אם יוכל להראות, שהמעשה נעשה או לא נעשה רק כדי למנוע תוצאות אשר אי אפשר היה למנוע באופן אחר, ואשר אילו באו אותן התוצאות, היו גורמות נזק או חבלה חמורה לגופו או לכבודו או לנכסיו הוא או לגופם או לכבודם של אנשים אחרים, שהיה חייב להגן עליהם, או לנכסים שנמסרו להשגחתו: בתנאי שבעשותו זאת לא עשה יותר משהיה צורך באופן סביר לעשות למטרה זו, ובתנאי שהנזק או שהחבלה שנגרמה על ידי המעשה או המחדל שלו אינם גדולים מן הנזק או החבלה שבקש למנעה.

צידוק

199. (א) לא ישא אדם באחריות פלילית בשל מעשה או מחדל אם עשה או חדל מלעשות את המעשה באחת מן הנסיבות דלקמן, דהיינו:

(1) תוך כדי ביצוע תחיקת בטחון או דין.
(2) תוך ציות לצו של רשות "בת סמך" שתחיקת בטחון מחייבתו להישמע לה, מלבד אם הצו הוא בבירור בלתי חוקי.

(ב) השאלה אם צו הוא בבירור בלתי חוקי או לא, היא שאלת חוק.

כפיה על ידי הבעל

200. אשה נשואה אינה פטורה מאחריות פלילית על מעשה או מחדל, אך ורק מחמת שהמעשה או המחדל נעשה בנוכחות הבעל.

עבריינים עיקריים

201. (א) אם בוצעה עבירה ייחשב כל אחד מן האנשים להלן, כאילו השתתף בביצוע העבירה וכאילו אשם בעבירה, ואפשר להאשימו בביצוע העבירה:

(1) מבצע עיקרי – כל אדם שבפועל עשה את המעשה או את אחד המעשים או אשר חדל את המחדל או אחד המחדלים, המהוווים את העבירה;
(2) שותף – כל העושה או חדל מלעשות איזה מעשה כדי לאפשר לאדם אחר את ביצוע העבירה או כדי לסייע בידיו בביצוע העבירה;
(3) מסייע- כל אדם המסייע בידי אדם אחר בביצוע העבירה בין שהוא נוכח בשעת ביצוע העבירה ובין שאינו נוכח בשעת ביצוע העבירה.
אדם נחשב כאילו סייע, אם נוכח במקום שבו נעשתה העבירה כדי להתגבר על התנגדות או כדי לחזק את החלטתו של מבצע העבירה האמיתי או כדי להבטיח את ההוצאה לפועל של העבירה העומדת להיעשות;
(4) מייעץ או משדל – כל אדם המייעץ או משדל אחר לבצע את העבירה, בין שהוא נוכח ובין שאינו נוכח בשעת ביצוע העבירה.

(ב) במקרה הנדון בפסקה (4) לסעיף קטן (א) אפשר להאשים את האדם בביצוע העבירה או במתן עצה או בשידול לבצעה.

(ג) כשמחייבים אדם בדין על שייעץ לאדם אחר או שידל אותו לבצע עבירה, הרי כרוכות בחיוב זה כל אותן התוצאות הכרוכות בחיוב על ביצוע העבירות גופה.

(ד) כל המשדל אחר לעשות או לבלי עשות מעשה, אשר אילו היה הוא עצמו עושה או לא עושה אותו, היה המעשה, או המחדל, מהווה עבירה מצידו, ייאשם בעבירה מאותו המין ויהא צפוי לאותו העונש ממש כאילו הוא עצמו עשה את המעשה או חדל את המחדל.

עבירות שנעשו לשם השגת מטרה משותפת

202. כאשר שני אנשים או יותר יוצרים כוונה משותפת לקדם ביחד מטרה בלתי חוקית, ותוך כדי קידום מטרה כזאת מבוצעת איזו עבירה או עבירות מסוג כזה שביצועה הוא תוצאה אפשרית של קידום מטרה כזאת, ייחשב כל אחד מן האנשים האלה הנוכח בשעת ביצוע עבירה מן העבירות הללו כאילו ביצע את העבירה או את העבירות.

אופן ההוצאה לפועל אינו חשוב

203. (א) כשאדם מייעץ לחברו לבצע עבירה, ומקבל העצה ביצע עבירה לאחר קבלו את העצה, אחת היא אם העבירה שנעשתה בפועל היא אותה העבירה שיעצוהו לבצע או עבירה שונה ממנה, או אם העבירה בוצעה באופן שיעצוהו לבצעה או באופן שונה מזה; בתנאי שבכל אחד מן המקרים האמורים תהיינה העובדות המהוות את העבירה שבוצעה בפועל תוצאה אפשרית של קיום העצה.

(ב) בכל אחד מן המקרים האמורים ייחשב נותן העצה כאילו יעץ את האדם האחר לעבור את העבירה שהוא ביצע באמת ובתנאי שאם איזה אדם שידל או יעץ אדם אחר באיזה אופן שהוא לבצע עבירה, ולפני ביצועה חזר בו וביטל את העצה, לא ייחשב כאילו ביצע את העבירה, אם בוצעה העבירה לאחר מכן.

נסיונות

204.  מלבד אם נאמר בחיקוק או משתמע ממנו אחרת, כל דין החל על הביצוע של העבירה המושלמת חל גם על ניסיון לעבור אותה.

הגדרת נסיון

205. (א) אדם נחשב כאילו הוא מנסה לעבור עבירה כשהוא מתחיל להוציא מן הכוח אל הפועל את כוונתו לעשות את העבירה באמצעים מתאימים לביצוע כוונתו וכשהוא מביא לידי ביטוי את כוונתו בידי מעשה גלוי, אך אין הוא מבצע את כוונתו עד כדי השלמת העבירה.

(ב) אחת היא, מלבד בכל הנוגע לעונש, אם העבריין עושה את כל הנחוץ מצדו כדי להביא את מעשה העבירה לידי גמר או אם הביצוע השלם של כוונתו נמנע מחמת נסיבות שאין לו שליטה בהן, או אם נמנע מרצונו הוא מלהוסיף ולבצע את כוונתו.

(ג) אחת היא, אם, בשל נסיבות שאינן ידועות לעבריין, לא היתה אפשרות למעשה לעבור את העבירה.

(ד) הוראה שבה נקבע לעבירה עונש חובה או שנקבע לה עונש מזערי לא תחול על ניסיון לעבור אותה.

נסיונות לשדל להדיח או להסית למעשה עבירה

206. כל המנסה לשדל או להדיח או להסית אדם אחר לעשות או לא לעשות באזור או במקום אחר מעשה או מחדל מסוג כזה אשר אילו נעשה המעשה או אירע המחדל היתה נעשית בזה עבירה על פי הדין או על פי תחיקת הבטחון, על ידו הוא או על ידי אותו אדם אחר – ייאשם בעבירה מאותו הסוג ויהיה צפוי לאותו עונש כאילו הוא עצמו היה מנסה לעשות את המעשה או לחדול אותו מחדל באזור.

עבירה של תאגיד

207. נתחייב בדין תאגיד, בעבירה על תחיקת בטחון או על הדין, יראו כל אדם שהיה בזמן העבירה מנהלו או פקידו של התאגיד, כאשם באותה עבירה אלא אם כן יוכח שהעבירה בוצעה בלא ידיעתו או שהוא נקט בכל האמצעים הסבירים למניעת ביצועה.

נטל ההוכחה

208. אדם שנאשם בעבירה על תחיקת בטחון עליו ההוכחה כי עניינו נמצא בגדר פטור, היתר או הצדק שהוא טוען להם, או שהחזיק בכל רשיון, תעודת היתר, הסכמה או הרשאה.

 
website by: neora.pro