Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/sidelang/webapps/nlf/components/com_joomfish/helpers/defines.php:94) in /home/sidelang/webapps/nlf/templates/rt_ver_multi_nlf/rt_styleswitcher.php on line 32
תקנות סדרי דין (עתירות אסירים) 1980
gototop
תקנות סדרי דין (עתירות אסירים) 1980 גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז–1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה —

"עתירה" — עתירת אסיר לפי סעיף 62א לפקודת בתי הסוהר [נוסח משולב], תשל"ב–1971;

"בית המשפט" — בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא בית הסוהר שבו מוחזק העותר.

הגשת עתירה

2. (א) עתירה תוגש לבית המשפט בכתב, במספר עותקים מספיק בשביל בית המשפט וכל המשיבים, ויפורטו בה מספר זהותו של העותר והנימוקים שעליהם היא מתבססת.

(ב) לעתירה יצורף תצהיר לאימות העובדות המשמשות לה יסוד.

ישיבות בית המשפט

3. בית המשפט רשאי לשבת לדין בענין העתירה, כולה או מקצתה, בבית סוהר המצוי באזור שיפוטו של בית המשפט או במיתקן אחר השייך לשירות בתי הסוהר, ואשר מצוי סמוך לבית הסוהר כאמור, אם ראה לעשות כן למען הצדק או למען יעילות הדיון.

דיון בעתירה

4. (א) העתירה תישמע במעמד העותר והמשיב או באי כוחם, במועד שקבע בית המשפט, ורשאי בית המשפט לצוות על המשיב להשיב תשובה בכתב, בלווית תצהיר או בלעדיו תוך זמן שיורה בית המשפט.

(ב) תשובה בכתב תהיה במספר עותקים מספיק בשביל בית  המשפט וכל העותרים.

צווי ביניים

5.השופט או — כאשר בית המשפט דן בשלושה — אב בית הדין, רשאי לתת צווי ביניים, לבטלם או לשנותם, כפי שייראה לו בנסיבות הענין.

סדר דין באין הוראות

6. בכל ענין של סדר דין שלא נקבע בתקנות אלה, ידון בית המשפט בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.

רשות ערעור וערעור

7. (א) בקשת רשות לערער על החלטת בית המשפט תוגש לבית המשפט העליון תוך חמישה עשר ימים מיום ההחלטה אם ניתנה בפני העותר, או מהיום שהומצאה לו ההחלטה אם ניתנה שלא בפניו.

(ב) הבקשה תוגש בכתב, במספר עותקים כאמור בתקנה 2(א) ויפורטו בה הנימוקים שעליהם היא מתבססת.

(ג) הוגשה הבקשה לבית המשפט העליון, רשאי הוא לדון בה כאילו ניתנה הרשות והוגש הערעור.

(ד) בית המשפט העליון רשאי להחליט בערעור על פי סיכומים בכתב גם בלא טענות שבעל פה.

תקופת פגרה לא תובא במנין

7א. תקופת פגרה של בית המשפט לא תובא במנין הימים שנקבעו בתקנות אלה, או שנקבעו בידי בית המשפט או הרשם, אלא אם כן הורה בית המשפט או הרשם, לפי הענין, הוראה אחרת.

תחילה

8. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד באלול תש"ם (5 בספטמבר 1980).

 

ו' באלול תש"ם (18 באוגוסט 1980)

משה נסים

שר המשפטים

   

 
website by: neora.pro