Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/sidelang/webapps/nlf/components/com_joomfish/helpers/defines.php:94) in /home/sidelang/webapps/nlf/templates/rt_ver_multi_nlf/rt_styleswitcher.php on line 32
תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה — מעצרים) (דחיית פגישת עצור בעבירות בטחון עם עורך דין), תשנ"ז–1997
gototop
חקיקה ישראלית סדר דין פלילי תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה — מעצרים) (דחיית פגישת עצור בעבירות בטחון עם עורך דין), תשנ"ז–1997
תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה — מעצרים) (דחיית פגישת עצור בעבירות בטחון עם עורך דין), תשנ"ז–1997 גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

בתוקף סמכותי לפי סעיף 35(ח) ו-(יב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה — מעצרים), תשנ"ו–1996 (להלן — החוק), לאחר התייעצות עם שר הבטחון ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 

הגדרות

1.    בתקנות אלה —

"עצור" — עצור שהוא חשוד בעבירת בטחון כמשמעותו בסעיף 35(ב) לחוק;

"הממונה" — אחד מאלה:

(1)   ראש צוות חוקרים או ראש מחלקת חוקרים בשירות הבטחון הכללי שהסמיכו לכך ראש שירות הבטחון הכללי;

(2)   קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה שהסמיכו לכך המפקח הכללי במשטרת ישראל;

(3)   קצין צבא הגנה לישראל בדרגת סגן אלוף ומעלה  שהסמיכו לכך ראש אגף המודיעין של צבא הגנה לישראל;

(4)   לענין סעיף 35(א) סיפה — גם קצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה במשטרת ישראל.

 

דחיית פגישה

2.    (א)  סבר הממונה כי התקיים לגבי עצור טעם מהטעמים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) לסעיף 35(א) לחוק, רשאי הוא להורות כי פגישה שביקש העצור לקיים עם עורך דין או שביקש עורך דין שמינהו אדם הקרוב לעצור לקיים עם העצור, תידחה לתקופה אחת או יותר, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על ששה ימים.

(ב)  סבר הממונה שהוא ראש מחלקת חוקרים בשירות הבטחון הכללי, קצין משטרה בדרגת ניצב משנה ומעלה או קצין צבא הגנה לישראל בדרגת אלוף משנה ומעלה, לפי הענין, כי עדיין קיים טעם לדחיית הפגישה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הוא להורות כי הפגישה תידחה לתקופה נוספת אחת או יותר ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על עשרה ימים.

(ג)   נסתיימה חקירתו של עצור שלגביו ניתנה החלטה בדבר דחיית פגישה עם עורך דין או חדל להתקיים הטעם שבשלו נדחתה הפגישה, לפי המוקדם, יאפשר הממונה לעצור להיפגש עם עורך הדין.

(ד)  החלטה לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) תהיה בכתב ויצוינו בה הטעמים שבשלם נדחתה הפגישה.

(ה)  הועבר עצור שלגביו ניתנה החלטה לפי תקנה זו מהמקום שבו הוחזק למקום מעצר אחר, יועבר המסמך שבו תועדה ההחלטה בדבר דחיית הפגישה למקום שבו הוא מוחזק.

 

הודעה על דחיית פגישה

3.    הודעה על החלטה בדבר דחיית הפגישה כאמור בתקנה 2 תימסר לעצור בהקדם האפשרי; כמו כן תימסר הודעה כאמור, לפי בקשתו, לאדם הקרוב לו שהוא נקב בשמו, אלא אם כן נתן בית משפט הוראה לפי סעיף 36 לחוק.

 

בקשה לדחיית פגישה על ידי בית משפט

4.    (א)  סבר הממונה כי נתקיימו העילות האמורות בסעיף 35(ד) לחוק, תוגש לבית המשפט, באישור היועץ המשפטי לממשלה, בקשה בכתב, הנתמכת בתצהיר הממונה, לדחיית מועד הפגישה בין עצור לעורך דין.

(ב)  בבקשה יצוינו התקופה המבוקשת למניעת הפגישה והטעמים לכך; בתצהיר יפורטו העובדות והמידע שעליהם מבסס המצהיר את הבקשה.

(ג)   הבקשה תוגש בשלושה עותקים ועותק ממנה יועבר לעצור; התצהיר התומך בבקשה, לרבות החומר המצורף אליו, יועבר לעיונו של השופט בלבד.

 

ערר על דחיית פגישה

5.    (א)  עצור רשאי להגיש ערר על החלטת הממונה לפי סעיף 35(א) לחוק לדחות פגישה עם עורך דין, באמצעות מפקד מקום המעצר שבו הוא מוחזק או על ידי סניגורו; כתב הערר יוגש לבית המשפט בשלושה העתקים והעתק ממנו יומצא לתובע.

(ב)  ערר על החלטת בית המשפט המחוזי לפי סעיף 35(ה) לחוק, יוגש תוך 48 שעות מעת המצאת החלטת בית המשפט לבעלי הדין; כתב הערר יוגש לבית המשפט בשלושה העתקים והעתק ממנו יומצא לצד שכנגד.

 

הדיון בבית המשפט

6.    הוגשה בקשה או הוגש ערר לבית המשפט לפי תקנות 4 או 5 יתחיל לדון בהם בית המשפט תוך 48 שעות מהגשתם, ורשאי הוא לקיים את הדיון גם במקום שבו מוחזק העצור.

 

 

הגבלת זכות עיון

7.    מסמכים שהוגשו לפי תקנות אלה ניתנים לעיון בעלי הדין בהליכים אלה בלבד, בכפוף לאמור בתקנה 4(ג); מסמכים שהוגשו בהליך שהתנהל שלא בנוכחות העצור או סניגורו לפי סעיף 35(ד) או (ט) לחוק והפרוטוקול שנרשם באותם הליכים, אינם ניתנים לעיון העצור או סניגורו.

 

החלת תקנות 4, 5 ו-7

8.    הוראות תקנות 4, 5 ו-7 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על הגשת ערר לבית המשפט העליון לפי סעיף 35(ד) סיפה לחוק ועל הדיון בו.

 

ביטול

9.    תקנות סדר הדין הפלילי (פגישת עצור עם עורך דין), תשמ"ב–1981 — בטלות.

 

תחילה

10.   תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.

 

א' באייר תשנ"ז (8 במאי 1997)                        צחי הנגבי

שר המשפטים

 

 

 
website by: neora.pro