Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/sidelang/webapps/nlf/components/com_joomfish/helpers/defines.php:94) in /home/sidelang/webapps/nlf/templates/rt_ver_multi_nlf/rt_styleswitcher.php on line 32
פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), 1927 – סעיפים 1-3
gototop
פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), 1927 – סעיפים 1-3 גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

פקודה הקובעת הוראות בנידון חקירה מוקדמת של עדים, זיהוים של אסירים, וקבלת תעודות של בדיקות כימיות בתורת עדות בקשר עם הנהלת הצדק במשפטים פליליים.

השם הקצר

1. פקודה זו תיקרא פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות).

חלק א': חקירה מוקדמת של עדים

חקירת עדים ע"י קצין משטרה וכו'

2. (1) קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, או כל קצין אחר או סוג אחר של קצינים המורשים בכתב, בדרך כלל או במיוחד, על ידי שר המשפטים(**), לערוך חקירות על ביצוע עבירות, רשאי לחקור בעל-פה כל אדם המכיר, לפי הסברה, את עובדותיה ונסיבותיה של כל עבירה, שעליה חוקר אותו קצין משטרה או אותו קצין מורשה אחר כנ"ל ורשאי הוא לרשום בכתב כל הודעה, שמוסרה אדם הנחקר כך.

(2) אדם, הנחקר כך, יהיה חייב להשיב נכונה על כל השאלות, שיציג לו בשעת החקירה אותו קצין משטרה, או קצין מורשה אחר כנ"ל, חוץ משאלות שהתשובות עליהן יהיה בהן כדי להעמידו בסכנת אשמה פלילית.

הודעת עד תירשם בכתב

3. (1) משנרשמה כל הודעה כזאת בכתב, תיקרא בפני האדם שנחקר, והלה יתבקש לחתום עליה, ואם לא ידע קרוא וכתוב, יתבקש לטבוע בה את סימנו.

(2) אם יסרב לחתום על ההודעה או לטבוע בה את סימנו, ירשום קצין המשטרה, או קצין המורשה כנ"ל הערה בשולי ההודעה הכתובה כי מוסר ההודעה סירב לחתום עליה או לטבוע בה את סימנו ומה סיבת סירובו, אם בירר אותה.

(3) לאחר מכן יחתום קצין המשטרה, או הקצין המורשה האחר כנ"ל, על ההודעה שבכתב; ובכל הליכים נגד האדם המוסר את ההודעה, על שלא השיב נכונה על כל שאלה שהוצגה לו, תשמש ההודעה שבכתב הוכחה להודעות שמסר, אלא אם יוכח כי לא מסר את ההודעות או כל אחת ואחת מהן.

 
website by: neora.pro