gototop
מנשר בדבר יישום הסכם הביניים (מנשר מס' 7) גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור הנני קובע בזה לאמור:

הגדרות

1. במנשר זה -

"הסכם הביניים" - הסכם הביניים הישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה שנחתם בוושינגטון בין מדינת ישראל לבין אש"פ ביום ד' באייר התשנ"ו (28 בספטמבר 1995), כולל נספחיו והמפות המצורפות אליו וכן כל הסכם או הסדר אחר הנובע מהסכם זה או הנעשה ליישומו.

"המועצה" - המועצה הפלסטינית שתכונן מכח הסכם הביניים.

"הרשות הפלסטינית" - כמשמעותה בהסכם הביניים.

"אזור C" - כהגדרתו בסעיף XI להסכם הביניים.

"האתרים הצבאיים" - כמשמעותם בהסכם הביניים.

"הישובים" - כהגדרתם בסעיף XII להסכם הביניים.

"ישראלים" - כהגדרתם בסעיף XX להסכם הביניים.

היערכות מחדש

2. כוחות צה"ל ייערכו מחדש באזור בהתאם להוראות הסכם הביניים, על פי קביעתו של מפקד כוחות צה"ל באזור.

בחירות

3. המועצה וראש הרשות המבצעת של המועצה ייבחרו בבחירות לפי הקבוע בהסכם הביניים.

העברת סמכות למועצה

4. א. מפקד כוחות צה"ל באזור וראש המינהל האזרחי יעבירו לידי המועצה ורשויותיה כוחות ותחומי אחריות המצויים בידיהם או בידי מי שהוסמכו על ידם או מונו מטעמם, לרבות כוחות חקיקה, שיפוט ומינהל, הכל כמפורט בהסכם הביניים ובכפוף להוראותיו.

ב. עד לכינון המועצה על פי הסכם הביניים יופעלו הכוחות ותחומי האחריות הנזכרים בסעיף קטן (א) על ידי הרשות הפלסטינית.

העברת זכויות וחובות

5. העברת הכוחות ותחומי האחריות בהתאם לנספח III להסכם הביניים כוללת את העברת כל הזכויות, החובות וההתחייבויות הנוגעות אליהם, ויחולו בענין זה הוראות הסכם הביניים.

סמכויות מפקד כוחות צה"ל באזור

6. א. מפקד כוחות צה"ל באזור וכן כל מי שנתמנה על ידו או פועל מטעמו יוסיפו להיות בעלי כוחות ותחומי אחריות, לרבות כוחות חקיקה, שיפוט ומינהל, על כל אחד מאלה -

(1) הישובים והאתרים הצבאיים;

(2) אזור C;

(3) ישראלים;

(4) כל ענין הנוגע לבטחון החוץ של האזור, לבטחון ולסדר הציבורי של הישובים, האתרים הצבאיים וישראלים;

(5) בטחון וסדר ציבורי במקומות המצויים תחת אחריות בטחונית של ישראל; וכן

(6) כוחות ותחומי אחריות אחרים הנתונים בידי מפקד כוחות צה"ל באזור לפי הסכם הביניים, לרבות הכוחות ותחומי האחריות שלא הועברו למועצה בהסכם זה.

ב. קביעת מפקד כוחות צה"ל באזור כי כוחות ותחומי אחריות מוסיפים להיות בידו תהיה מכרעת לענין זה.

תוקף המשפט הקיים

 7. הדין ותחיקת הבטחון החלים באזור ביום הכניסה לתוקף של מנשר זה יעמדו בתוקפם, כל עוד לא בוטלו, שונו או הותלו בהתאם להוראות מנשר זה או להוראות הסכם הביניים.

ביטול

 8. א. המנשר בדבר יישום הסכם רצועת עזה ואזור יריחו (יהודה והשומרון) (מס' 4), התשנ"ד - 1994 בטל בזה, ואולם אין בכך כדי לפגוע בכל פעולה שנעשתה על פיו או מכוחו על ידי מפקד כוחות צה"ל באזור או מי מטעמו.

ב. המנשר בדבר יישום ההסכם בדבר העברה מכינה של כוחות ואחריות (יהודה והשומרון) (מס' 5), התשנ"ה - 1995 והמנשר בדבר יישום ההסכם בדבר העברה נוספת של כוחות ואחריות (יהודה והשומרון) (מס' 6), התשנ"ה - 1995 יהיו בטלים עם סיום השלב הראשון של ההערכות מחדש לפי הסכם הביניים, ואולם לא יהיה בכך כדי לפגוע בכל פעולה שנעשתה על פיהם או מכוחם עובר לביטול על ידי מפקד כוחות צה"ל או מטעמו.

תחילת תוקף

 9. תחילת תוקפו של מנשר זה ביום ד' בתשרי התשנ"ו (28 בספטמבר 1995).

השם

10. מנשר זה ייקרא: "מנשר בדבר יישום הסכם הביניים (יהודה והשומרון) (מס' 7), התשנ"ו - 1995".

ל' בחשון התשנ"ו אילן בירן, אלוף

23 בנובמבר 1995 מפקד כוחות צה"ל

באזור יהודה והשומרון

פורסם: קמצ"מ 164 ע"מ 1923

 
website by: neora.pro