gototop
צווים בדבר פרשנות גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

צבא הגנה לישראל

צו מס' 130

צו בדבר פרשנות

בתוקף סמכויותי כמפקד כוחות צה"ל באזור הגדה המערבית, אני מצווה בזה לאמור:

פרק א' – הגדרות ועקרונות

מלים וניבים

1. בתחיקת בטחון יתפרשו כל מלה וניב שבסעיף זה כאמור בצידם להלן, כל עוד לא נאמר אחרת בתחיקת הבטחון וכל עוד אין בגוף הענין, או בהקשר, דבר הסותר אותה משמעות או שאינו מתישב עמה, וכל שינויי צורה דקדוקיים שלהם וכל ניב כיוצא בהם יתפרשו על דרך זו:

(1) "אדם" – לרבות תאגיד, או חבר בני אדם שאינו מואגד.

(2) "אוייב" – לרבות פורעים מזויינים או מורדים מזויינים, או כל מי שמשתתף בפעולה מזויינת נגד צה"ל.

(3) "אחראי" – בכלי טיס, בכלי רכב או בכלי שיט – לרבות מי שבידו אותה שעה חזקה או שליטה על כלי כאמור, או מי שממונה עליו אותה שעה.

(4) "אניה" – כלי המשמש בשיט ואינו מונע במשוטים בלבד.

(5) "ביטול" – של תחיקת בטחון או של דין, לרבות ביטול של חלק מהם, ולרבות הוראה שעל פיה או מכוחה חדלים הם, או חלק מהם, להיות בני-תוקף.

(6) "בית" – לרבות כל מבנה או מקום המשמש, או שנועד לשמש, למגורי אדם, בין מעל לפני הקרקע ובין מתחת לפני הקרקע.

(7) "בכתב" – לרבות בדפוס, במכונת כתיבה, בשכפול, בצילום או בכל דרך אחרת של הצגת מלים או ספרות או העתקו בצורה נראית לעין.

(8) "דין" – מעשה חקיקה של רשות מחוקקת שהיה בר תוקף באזור ערב היום הקובע; לרבות כל הוראה מכוחו של מעשה חקיקה כאמור ולמעט תחיקת בטחון.

(9) "האזור" – אזור הגדה המערבית.

(10) "היום הקובע" – כ"ח באייר תשכ"ז (7 ביוני 1967).

(11) "חזקה" – החזקת דבר על ידי אדם בפיקוחו או בהשגחתו, וכולל פיקוח על כל דבר הנתון ברשותו של אדם אחר, או פיקוח על דבר הנמצא במקום כל-שהו, בין שהמקום שייך לאותו אדם ובין שהוא תפוס על ידיו. אולם –

(אא) אם היו שני בני אדם או יותר, ואחד או אחדים מהם מחזיקים באיזה דבר או משגיחים עליו, ייחשב כאילו נמצא הדבר בהשגחתו ובהחזקתו של כל אחד מהם;

(בב) המחזיק במקום שבו נמצא או היה מצוי דבר, יראו אותו כאילו הוא מחזיק או החזיק באותו דבר, כל עוד לא הוכיח את ההיפך.

(12) "חייל" – אדם הנמנה עם צה"ל

(13) "חתימה" – באדם שאינו יכול לכתוב את שמו – לרבות טביעת אצבע.

(14) "יבוא" – הבאה או גורם הבאה לאזור, ביבשה, בים או האויר.

(15) "יצוא" – הוצאה או גרם הוצאה מהאזור, ביבשה, בים או באויר.

(16) "כלי טיס" – מטוס, הליקופטר, דאון, כדור פורח, מרחפה או כלי אחר העשוי לטוס.

(17) "כלי רכב" – רכב יבשתי או אמפיבי המונע בכוח מכאני מכל סוג ובכל צורה, או הנגרר על ידי רכב

כאמור, וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים או תלת אופן; בין שהרכב משמש – או נועד לשמש – להובלת משא או להולכת נוסעים, ובין שהוא משמש – או נועד לשמש – לעבודות חקלאות, לסלילת דרכים או לכל עבודה אחרת; בין שהרכב נע על גלגלים ובין שהוא נע על זחלים.

(18) "כלי שיט" – אניה, ספינה, סירה, או כלי אחר העשוי לשוט.

(19) "מטלטלין" או "טובין" – כל נכס למינהו, לרבות כל חזקה, זכות או טובת הנאה בו, ולמעט מקרקעין.

(20) "מכר" – לרבות חליפין, מיר, הצעה למכירה או הצגה למכירה.

(21) "מפקד צבאי" – כמשמעותו בצו הדבר הוראות בטחון, ולרבות מי שהוקנו לו סמכויות של מפקד צבאי לפי הצו האמור.

(22) "מקרקעין" – לרבות כל אחד מן המפורטים להלן, בין שיט לציבור ובין שיש ליחיד זכות בו:

(אא) קרקע מכל סוג;

(בב) דרכים או מסילות ברזל;

(גג) נמלים;

(דד) שדות תעופה;

(הה) כל מבנה, עץ צמח, או דבר אחר, המצוי במקרקעין כחלק בלתי נפרד מהם, או המחובר למקרקעין, בין שהוא מצוי או מחובר כאמור בדרך קבע, ובין בדרך ארעי, בין עליהם ובין בתוכם;

(וו) כל חלק מהים או מהחוף;

(זז) כל מקור מים, עילי או תחתי, טבעי, מוסדר או מותקן ולרבות מיקווה, מאגר, בור, באר, תעלה או ביב

(חח) מכרות או מחצבים למיניהם, הנמצאים במקרקעין, עליהם, בתוכם או מתחת להם;

(טט) כל חזקה, זכות או טובת הנאה במקרקעין.

(23) "עבור" או "הפר" – לענין הוראה, דרישה, רשיון או תנאי שנקבעו בתחיקת בטחון – אף אי קיום במשמע,

(24) "עבירה" – מעשה, נסיון או מחדל, שדינם ענישה לפי תחיקת בטחון או מכוחה.

(25) "עונש", לענין עבירה – קנס, מאסר או עונש-מוות.

(26) "פרסם" – כולל להפיץ, לספק, לחלק, למסור, להודיע או להמציא לאדם כל שהוא.

(27) "צה"ל" – צבא הגנה לישראל, וכן כוחות מזויינים אחרים הפועלים בשיתוף עמו או תחת פיקודו.

(28) "צוות"ף לענין כלי טיס, כלי רכב או כלי שיט – כל העוסק בתיפעולו, בניווטו, בתחזוקתו, או בכל תפקיד, עיסוק, מקצוע, מלאכה או שירות בו.

(29) "קצין" – קצין בצה"ל.

(30) "רחוב" או "דרך" – לרבות כביש, שדרה, סימטה, משעול לרוכבים או לרגלים, ככר, חצר, טיילת, מבוי, מיפלש, מעבר תת-קרקעי, גשר, או כל מקום פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו, או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו.

(31) "רכבת" – כולל רכבת כבלים, רכבת תחתית, קטןר, קרון, קרונית או פלטפורמה, מונעים, נגררים או נדחפים, בכוח קיטור, דלק, חשמל, או בכל דרך מכאנית 

חרת, ולרבות תחנה, מסילה, גשר, כבל, בית מלאכה, מחסן, מוסך, וכל מקום, מבנה או מיתקן, המשמשים – או שנועדו לשמש – לצרכי רכבת, לתיפעולה, לתחזוקתה, או לכל תפקיד, עיסוק, מקצוע, מלאכה או שירות הכרוכים בצרכים כאמור.

(32) "רשות מקומית" – עיריה, מועצה מקומית, או כל רשות מקומית אחרת, שנתכוונו מכוח דין או מכוח תחיקת בטחון.

(33) "רשיון" – רשיון, היתר, הסמכה, הרשאה, הסכמה או פטור, שניתנו מכוח תחיקת בטחון.

(34) "שירותים חיוניים" – שירותים הדרושים לאחד מאלה:

(אא) בטחון ישראל או צה"ל;

(בב) שמירה על בטחון הציבור באזור, או על שלומו;

(גג) קיום הסדר הציבורי באזור;

(דד) מילוי צרכיו הכלכליים, הרפואיים או הרוחניים החיוניים של הציבור באזור.

(35) "שכירות" – לרבות שכירות משנה.

(36) "שנה" ו"חודש" – למנין הלוח הגריגוריאני.

(37) "שנת כספים" – שנים שר החודשים המסתיימים בשלושים ואחד במרס של כל שנה.

(38) "תאגיד" – לרבות חבר תאגידים.

(39) "תחיקת בטחון" – מינשר, צו, הודעה, מודעה, דרישה, רשיון, מינוי, או כל מיסמך אחר, שניתנו על ידי מפקד כוחות צה"ל באזור, על ידי מפקד צבאי, או על ידי רשות אחרת שפעלה מכוחם, מטעמם, או באישורם, בין לפני תחילתו של צו זה ובין לאחריה.

מספר ומין

2. כל האמור בתחיקת בטחון בלשון יחיד, אף הרבים במשמע,

וכן להיפך, וכל האמור במין זכר, אף מין נקבה במשמע; והוא כשאין באותה תחיקה הוראה מפורשת אחרת, ואין בגוף הענין, או בהקשר, דבר שאינו מתישב עם משמעות זו.

"או" "אחר", "בדוך אחרת"

3. המלים "אך", "אחר", או "בדרך אחרת", כשהן באות בתחיקת בטחון ואין כוונה אחרת משתמעת – להבדיל הן באות ולא להקיש, אלא אם יש בצידן הצילה "דומה" או ממלה אחרת שמשמעה היקש.

חישוב הזמן

4. בחישוב הזמן לענין תחיקת בטחון ינהגו כאמור להלן, אם אין כוונה אחרת משתמעת:

(1) מקום שנקוב מספר ימים שעברו או שיעברו לאחר מעשה פלוני או אחר מאורע פלוני – יום המעשה או יום המאורע לא יבוא במספר הימים;

(2) מקום שנקבעה תקופה, לא תופסק ולא תושפע מכוח העובדה שהיום האחרון לתקופה הוא יום מנוחה, פגרה או שבתון על י הוראות דין או תחיקת בטחון, או יום מנוחה של אחת הדתות.

מקום שלא נקבע זמן

5. מעשה שלא נקבע, או שלא ניתן, זמן לעשייתו, בתחיקת בטחון, יש לעשותו בכל המהירות הראויה ולחזור ולעשותו כל אימת שנוצרו המסיבות שנקבעו לעשייתו.

מדידת מרחק

6. מדידת המרחק, לענין תחיקת בטחון, היא בקו ישר על פני מישור אופקי, אם אין כוונה אחרת משתמעת.

תחולת הגדרות

7. מלה או ניב שהוגדרו בתחיקת בטחון והובאו בתחיקת בטחון אחרת שניתנה מכוחה, משמעותם בתחיקה האחרת כמשמעותם בתחיקה המגדירה, כל עוד אין בגוף הענין, או בהקשר, דבר הסותר אותה משמעותה או שאינו מתיישב עמה.

פרק ב' – עדיפות ותחולה

עדיפותה של תחיקת בטחון

8. (א) תחיקת בטחון עדיפה על כל דין, אף אם לא בטלה אותו כמפורש.

(ב) תחיקת בטחון, שניתנה על ידי מפקד כוחות צה"ל באזור, עדיפה על תחיקת בטחון שניתנה על ידי מפקד כוחות צה"ל באזור, עדיפה על תחיקת בטחון שניתנה על ידי מפקד צבאי או על ידי כל רשות אחרת הפועלת מטעם מפקד כוחות צה"ל באזור, אף אם לא ביטלה אותה במפורש.

(ג) הוראות צו זה באות להוסיף על הוראות כל תחיקת בטחון או כל דין ולא לגרוע מהן, כפוף לסעיפים קטנים (א) ו-(ב).

(ד) הסמכויות שבצו זה באות להוסיף על הסמכויות שיש למפקד כוחות צה"ל באזור, למפקד צבאי או לכל רשות אחרת הפועלת מטעם מפקד כוחות צה"ל באזור, ולא לגרוע מהן, כפוף לסעיפים קטנים (א) ו-(ב).

(ה) תחיקת בטחון לא תתפרש כגורעת מהזכויות, מהכוחות, מהסמכויות ומהחסינויות הקיימים בידי מפקד כוחות צה"ל באזור, הנובעות משלטון צה"ל באזור, אלא אם נאמר בה אחרת.

(ו) הטלת חובה בתחיקת בטחון אין בה כדי לפטור מקיום חובה על פי דין, או על פי תחיקת בטחון אחרת, אלא במידה שנקבע אחרת בתחיקת בטחון וכפוף לסעיף קטן (ב).

(ז) מתן רשיון לפי תחיקת בטחון, לגבי איסור, הגבלה או פיקוח, אינו פוטר מהחובה לקבל רשיון לפי דין או תחיקת בטחון אחרת הדורשים זאת, אלא במידה שנקבע אחרת בתקית בטחון, וכפוף לסעיף קטן (ב).

תחילתה של תחיקת בטחון

9. תחיקת בטחון שניתנה על ידי מפקד כוחות צה"ל באזור תחול בכל האזור, אלא אם נאמר בה אחרת.

פרק ג' – ביטולים

סמכות שינוי או ביטול

10. הסמכות ליתן תחיקת בטחון תתפרש ככוללת את הסמכות לבטלה, לשנותה, או להפסיקה לשעה.

 

ביטול של תחיקת בטחון מבטלת

11. בוטלה תחיקת בטחון שהיא גופה מבטלת דין או תחיקת בטחון, אין ביטול אחרון מחייב את הדין או את תחיקת הבטחון שבוטלו קודם לכן, אלא אם הוסיפו לביטול האחרון מלים המחייבות אותם.

ביטול ותמורתו

12. תחיקת בטחון שביטלה דין או תחיקת בטחון וקבעה תחתיהם הוראות אחרות, הדין או תחיקת הבטחון שבוטלו יעמדו בתוקפם עד תחילתן של ההוראות שבאו תחתיהם; והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת

פועלו של ביטון

13. (א) תחיקת בטחון שביטלה דין או תחיקת בטחון וחזרה וחוקקה אותה הוראה, בשינויים או בלי שינויים, כל מקום בדין, או בתחיקת בטחון אחרת, המאזכר את ההוראה שבוטלה, יתפרש כמאזכר את ההוראה שחזרו וחוקקוה כאמור; והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת.

(ב) תחיקת בטחון המבטלת דין או תחיקת בטחון, אין כוחו של הביטול יפה -

(1) להשפיע על פעולה קודמת של הדין או של תחיקת הבטחון המבוטלים, או על מה שנעשה או נגרם כשורה לפיהם;

(2) להשפיע על זכות או על זכות יתר שנרכשה או שנולדה לפי הדין או לפי תחיקת הבטחון המבוטלים, או על התחייבות, על חבות או על אחריות שחלו לפיהם;

(3) להשפיע על עונש, חילוט או ענישה הצפויים בשל עבירה שנעברה על הדין או על תחיקת הבטחון המבוטלים;

(4) להשפיע על חקירה, על הליך משפטי או על סעד משפטי, בענין זכות, זכות יתר, התחייבות חבות, אחריות, עונש, חילוט או ענישה, כאמור; ומותר לפתוח בחקירה, או בהליך, או בסעד, או להמשיך בהם, או לבצע אותם, ומותר להטיל את העונש.החילוט או הענישה, כאילו לא ניתנה תחיקת הבטחון המבטלת;

והכל כשאין כוונה אחרת משתמעת.

פרק ד' – סמכויות

מינוי, מתן סמכות, הטלת חובה, כנקיבת שם, או בנקיבת שם התפקיד או המישרה

14. (א) מינוי, מתן סמכות או הטלת חובה, לענין תחיקת בטחון או מכוחה, יכול שייעשו אם בנקיבת שם ואם בנקיבת שם תפקיד או מישרה.

(ב) מקום שתחיקת בטחון מדברת בנושא תפקיד או מישרה בנקיבת שם תפקידו או מישרתו, הרי זה בא לרבות את מי שממלא אותה שעה תפקיד או מישרה כאמור, חלקם או מקצתם, ואת מי שנתמנה להיות ממלא מקומו של נושא תפקיד או מישרה כאמור.

(ג) סמכות שניתנה בתחיקת בטחון או מכוחה לנשוא תפקיד פלוני או מישרה פלונית באשר הוא נושא אותו תפקיד או אותה מישרה, וכן חובה שהוטלה בדרך זו, יהא מוסמך או שחוייב כאמור מי שנושא אותה שעה את התפקיד או המישרה, או ממונה לפעול במקומו; והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת.

המוסמך למנות מוסמך להשעות ולהעביר

15. הרשות שהוסמכה על פי תחיקת בטחון או מכוחה לעשות מינוי, תהא מוסמכת להעביר או להשעות מתפקידו או ממישרתו, ולושב ולמנות או להחזיר לתפקידו או למישרה כל אדם, שבידו מינוי לתפקיד או מישרה כאמור.

שימוש בסמכות או מילוי חובה

16. סמכות שניתנה בתחיקת בטחון או מכוחה, או חובה בה או מכוחה, אפשר להשתמש ולחזור ולהשתמש באותה סמכות, ויש למלא ולחזור ולמלא אותה חובה מזמן לזמן, ככל שיידרש לפי הנסיבות; והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת.

הקניית סמכויות למפקד כוחות צה"ל באזור

17. (א) מקום שתחיקת בטחון מדברת במפקד צבאי, או ברשות אחרת הפועלת מטעם מפקד כוחות צה"ל באזור, יחולו הוראות אלה:

(1) רשאי מפקד כוחות צה"ל באזור להשתמש בכל סמכות או למלא כל תפקיד הנזכרים בה;

(2) כל פעולה בידי מפקד כוחות צה"ל באזור, תוך שימוש בסמכות או במילוי תפקיד כאמור, כוחה עדיף על פעולה קודמת של מפקד צבאי או של רשות אחרת כאמור. אף אם לא ביטלה אותה במפורש.

(ב) שימוש בסמכות, או מילוי תפקיד, לפי סעיף קטן (א), לא יתפרש כשולל באורח כללי את הסמכות או התפקיד ממי שהיו בידיו, אלא אם מפקד כוחות צה"ל באזור הורה על כך במפורש.

אצילת סמכויות

18. (א) מקום שתחיקת בטחון מדברת בסמכות או בתפקיד של מפקד כוחות צה"ל באזור, רשאי יהיה מפקד כוחות צה"ל באזור:

(1) לאצול בכתב לאדם אחר מסמכויותיו או מתפקידיו, למעט הסמכות להוציא מינשרים וצווים שיחולו על האזור כולו;

(2) להסמיך בכתב כל רשות הפועלת מטעמו, לאצול מסמכויותיה לאדם אחר.

(ב) אצילת סמכויות או הסמכה לפי סעיף קטן (א) לא תגרע מסמכויותיו או מתפקידיו של האוצל.

פירושו של מתן סמכות

19. (א) מי שניתנה לו בתחיקת הבטחון הסמכות לעשות דבר או לכפות עשייתו, נתונות לו ממילא גם כל הסמכויות הדרושות במידה סבירה כדי לאפשר לו את העשייה או את כפיית העשייה.

(ב) האמור בסעיפים 20, 21 ו-22 אינו בא לגרוע מכלליות סעיף קטן (א).

קביעת תנאים

20. הסמכות ליתן תחיקת בטחון תתפרש ככוללת את הסמכות לקבוע או להוסיף תנאים, לבטלם, לשנותם או להפסיקם לשעה.

סמכות הצגה

21. חייל, הפועל במילוי תפקידו, רשאי – לשם קיום שירותים חיוניים – להציג או לגרום שתוצג כל מודעה, בכל מקום, לרבות בכלי טיס, בכלי רכב או בכלי שיט

כניסה ושימוש בכוח

22. ניתנה סמכות בתחיקת בטחון, רשאי מי שהוסמך כאמור, וכל אדם אחר הפועל לפי הוראותיו להיכנס בכל זמן לכל מקום, לרבות כלי טיס, כלי רכב, או כלי שיט, ולהשתמש לשם כך ולשם ביצוע הסמכות, בכוח סביר במידה הדרושה לפי הנסיבות, כלפי אדם, מקרקעין או מטלטלין.

פרק ה' – הוראות שונות

כוחו של הרוב

23. (א) כל דבר שעשייתו מוטלת לפי תחיקת בטחון או מכוחה על מספר בני אדם שהם יותר משנים – עשייתו כשורה אם נעשתה בידי רובם; והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת.

(ב) האמור בסעיף קטן (א) אינו גורע מחובתו, מחבותו או מאחריותו של אדם לפי תחיקת בטחון או מכוחה.

פירוש אזכורים

24. כל מקום בדין או בתחיקת בטחון המאזכר דין או תחיקת בטחון, או חלק, פרק, סימן, כותרת, סעיף או חטיבה אחרת מכל דין או תחיקת בטחון, הכוונה היא לנוסח המתוקן כפי תוקפו באזור אותה שעה; והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת.

תחילת תוקף

25. תחילתו של צו זה ביום כ"ב באלול תשכ"ז (27 בספטמבר 1967).

השם

26. לצו זה ייקרא "צו בדבר פרשנות (אזור הגדה המערבית) (מס' 130), תשכ"ז-1967".

כ"ב באלול תשכ"ו (27 בספטמבר 1967)

שלמה להט, אלוף משנה

מ"מ אלוף פיקוד המרכז

ומפקד כוחות צה"ל

באזור הגדה המערבית

צו מס' 160

צו בדבר פרשנות (הוראות נוספות) (מס' 1)

בתוקף סמכויותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, אני מצווה בזה לאמור: -

הגדרות

1.

בצו זה -

"העתון הרשמי" - כמשמעותו בפקודת הפירושים, 1945.

"חוק נסתר" - מעשה חקיקה כל שהוא, שדימו לחוקקו לגבי האזור בתקופה שבין ט"ז בכסלו תש"ח (29 בנובמבר 1947) ובין ו' באייר תש"ח (15 במאי 1948) ושלא פורסם בעתון הרשמי, למרות היותו נמנה עם סוג מעשי החקיקה שפרסומם בעתון הרשמי היה, עובר לאותה תקופה, חובה או מנהג.
חוק נסתר

2.

כדי להסיר ספק, נאמר בזה כי חוק נסתר אין לו ומעולם לא היה לו כל תוקף.
השם

3.

צו זה ייקרא "צו בדבר פרשנות (הוראות נוספות) (מס' 1) (אזור הגדה המערבית) (מס' 160), תשכ"ח - 1967".

ב' בחשון תשכ"ח עוזי נרקיס, אלוף

5 בנובמבר 1967 אלוף פיקוד המרכז

ומפקד כוחות צה"ל

באזור הגדה המערבית

 

צו מס' 161

צו בדבר פרשנות (הוראות נוספות) (מס' 2)

בתוקף סמכויותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, אני מצווה בזה לאמור: -

הגדרה

1.

בצו זה -

"העתון הרשמי" - כמשמעותו בדין.
פרסום ברבים

2.

כל הוראה בדין המדברת בפרסום בעתון הרשמי, בין כרשות ובין כחובה, וכן על מנהג לפרסם כאמור, יתפרשו כמדברים בפרסום ברבים בדרך המספיקה, לדעת מפקד כוחות צה"ל באזור, להביאה לידיעת הנוגעים בדבר.
תחילת תוקף

3.

תחילתו של צו זה ביום ב' בחשון תשכ"ח (5 בנובמבר 1967).
השם

4.

צו זה ייקרא "צו בדבר פרשנות (הוראות נוספות) (מס' 2) (אזור הגדה המערבית) (מס' 161), תשכ"ח - 1967".

 

ב' בחשון תשכ"ח עוזי נרקיס, אלוף

5 בנובמבר 1967 אלוף פיקוד המרכז

ומפקד כוחות צה"ל

באזור הגדה המערבית

 

צו מס' 187

צו בדבר פרשנות (הוראות נוספות) (מס' 3)

בתוקף סמכויותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, אני מצווה בזה לאמור: -

פירוש מונח

1.

המונח "אזור יהודה והשומרון" יהיה זהה במשמעותו לכל צורך לרבות לענין כל דין או תחיקת בטחון, למונח "אזור הגדה המערבית".
השם

2.

צו זה ייקרא "צו בדבר פרשנות (הוראות נוספות) (מס' 3) (אזור הגדה המערבית) (מס' 187), תשכ"ח - 1967".

ט"ו בכסלו תשכ"ח עוזי נרקיס, אלוף

17 בדצמבר 1967 אלוף פיקוד המרכז

ומפקד כוחות צה"ל

באזור הגדה המערבית

 

 

צו מס' 224

צו בדבר פרשנות (הוראות נוספות) (מס' 5)

בתוקף סמכותי כמפקד האזור, הנני מורה בזה לאמור:

הגדרה

1.

בצו זה -

"תחיקת שעות חירום" - כמשמעותה בתקנה 3 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945.

דרכים לביטול תחיקת שעת חירום

2.

א. לשם הסרת ספק מובהר בזה, כי תחיקת שעת חירום איננה מתבטלת מכללא על ידי תחיקה מאוחרת שאיננה תחיקת שעת חירום.

ב. תחיקת שעת חירום מתבטלת רק על ידי חקיקה הקובעת מפורשות, ותוך אזכור שמה, את דבר ביטולה.

תוקפה של תחיקת שעת חירום

3.

תחיקת שעת חירום אשר היתה בתוקף באזור אחרי יום ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948) תמשיך לעמוד בתוקפה מן היום הקובע ואילך, כאליו חוקקה כתחיקת בטחון, אלא אם בוטלה מפורשות ותוך אזכור שמה כאמור בסעיף 2 (ב), לפני היום הקובע או אחריו.

השם

4.

צו זה ייקרא "צו בדבר פרשנות (הוראות נוספות) (מס' 5) (יהודה והשומרון) (מס' 224), תשכ"ח - 1968".

כ"א בשבט תשכ"ח רפאל ורדי, אל"מ

20 בפברואר 1968 מפקד אזור

יהודה והשומרון

 

צו מס' 274

צו בדבר פרשנות (תיקון מס' 3)

בתוקף סמכותי כמפקד האזור, הנני מצווה בזה לאמור:

תיקון סעיף 1

 

1. בצו בדבר פרשנות (יהודה והשומרון) (מס' 130), תשכ"ז – 1967, בסעיף 1, בפיסקה (11), במקום "בין שהמקום שייך לאותו אדם ובין שהוא תפוס על ידיו" יבוא: "בין שהמקום שייך לאותו אדם ובין שהוא תפוס על ידו ובין שאינו שייך לו או אינו תפוס על ידו".

תחילת תוקף

2. תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

 

השם

3. צו זה ייקרא "צו בדבר פרשנות (יהודה והשומרון) (תיקון מס' 3) (צו מס' 274) תשכ"ח-1968".

י"ח באב תשכ"ח (12 באוגוסוט 1968)

 

רפאל ורדי, תת-אלוף

מפקד אזור

יהודה והשומרון

 

 

צו מס' 319

צו בדבר פרשנות

(תיקון מס' 3)

בתוקף סמכותי כמפקד האזור, הנני מצווה בזה לאמור:

החלפת סעיף 18

1. בצו בדבר פרשנות (יהודה והשומרון) (מס' 130), תשכ"ז – 1967, (להלן – הצו העיקרי), במקום סעיף 18 יבוא:

"אצילת סמכויות"

18. (א) מקום שתחיקת בטחון מדברת בסמכות או בתפקיד של מפקד כוחות צה"ל באזור, רשאי יהיה מפקד כוחות צה"ל באזור לאצול בכתב לאדם אחר מסמכויותיו או מתפקידיו, למעט הסמכות להוציא מנשרים וצווים שיחולו על האזור כולו.

(ב) מפקד כוחות צה"ל באזור רשאי להסמיך בכתב כל רשות הפועלת מטעמו וכן כל אדם שנאצלו לו סמכויות מפקד כוחות צה"ל באזור, בהתאם לסעיף קטן (א), לאצול סמכויות אלה לאדם אחר".

תחילת תוקף

2. תחילתו של צו זה ביום תחילתו של הצו העיקרי.

השם

3. צו זה ייקרא "צו בדבר פרשנות (יהודה והשומרון) (תיקון מס' 3) (צו מס' 319) תשכ"ט-1969".

ח בניסן שכ"ט (27 במרס 1969)

 

רפאל ורדי, תת-אלוף

מפקד אזור

יהודה והשומרון

 

 

 

צו מס' 359

צו בדבר פרשנות (תיקון מס' 4)

בתוקף סמכותי כמפקד האזור, הנני מצווה בזה לאמור:

הוספת סעיף 9א

1. בצו בדבר פרשנות (יהודה והשומרון) (מס' 130), תשכ"ז – 1967, אחרי סעיף 9 יבוא:

מתן תוקף

9א. על אף האמור בכל דין, לא ייפסלו כל פעולה או מסמך בתהליך שיפוטי, מעין שיפוטי או מנהלי רק בשל כך שנעשו בשפה העברית.

 

תחילת תוקף

2. תחילתו של צו זה ביום ט"ז בטבת תש"ל (25 בדצמבר 1969).

השם

3. צו זה ייקרא "צו בדבר פרשנות (תיקון מס' 4) (יהודה והשומרון) (מס' 359), תש"ל-1969".

ז' בטבת תש"ל (15 בדצמבר 1969)

 

 

רפאל ורדי, תת-אלוף

מפקד אזור

יהודה והשומרון

 

צו מס' 946

צו בדבר פרשנות (הוראות נוספות) (מס' 6)

בתוקף סמכותי כמפקד האזור, הנני מצווה בזה לאמור:

שינוי תואר

1.

בכל מקום בתחיקת בטחון בו נאמר "מפקד האזור", יבוא: "מפקד כוחות צה''ל באזור".

 

פועלו של התיקון

2.

למען הסר ספק, כל סמכויות השלטון, החקיקה, המינוי, והמינהל שהיו מוקנות למפקד האזור מוקנות בזה למפקד כוחות צה''ל באזור.

 

ביטול

3.

צו בדבר פרשנות (הוראות נוספות) (מס' 4) (יהודה והשומרון) (מס' 188), תשכ''ח1967- - בטל.

 

תחילת תוקף

4.

תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

 

השם

5.

צו זה יקרא: "צו בדבר פרשנות (הוראות נוספות) (מס' 6) (יהודה והשומרון) (מס' 946), התשמ''ב1981-".

 

י''א בחשון התשמ''ב

6 בנובמבר 1981


אורי אור, אלוף

מפקד כוחות צה''ל

באזור יהודה והשומרון

 

צו מס' 1348

צו בדבר פרשנות (תיקון מס' 5)

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, הנני מצווה בזאת לאמור:

תיקון סעיף 1

1. בצו בדבר פרשנות (יהודה והשומרון) (מס' 130), תשכ"ו – 1967, בסעיף 1, במקום הגדרת "שנת כספים", יבוא:

"שנת כספים" – תקופה מאחד בינואר של שנה פלונית עד שלושים ואחד בדצמבר של אותה שנה; על אף האמור ברישא של סעיף זה, תחול הגדרה זו גם על הדין.

הוראת מעבר לשנת 1991

2. על אף האמור בצו זה, הביטוי "שנת כספים", לצורך שנת 1991, משמעו התקופה מאחד באפריל 1991 עד שלושים ואחד בדצמבר 1991.

הוראת מעבר לשנת 1991

3. תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו.

השם

4. צו זה ייקרא: "צו בדבר פרשנות (תיקון מס' 5) (יהודה והשומרון) (מס' 1348), התשנ"א – 1991".

 

כ"ה בתמוז התשנ"ע

7 ביולי 1991

 

דני יתום, אלוף

מפקד כוחות צה"ל

באזור יהודה והשומרון

 

 

צו מס' 1420

צו בדבר פרשנות (תיקון מס' 6)

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור הריני מורה בזאת לאמור:

תיקון סעיף 1

1. בסעיף 1 לצו בדבר פרשנות (יהודה והשומרון) (מספר 130), התשכ"ז – 1967

(א) אחרי סעיף קטן (2) יבוא:

"(3א) "אזור יריחו" – כמצויין במפה מס' 2 המצורפת להסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו.

(ב) אחרי סעיף קטן (10א), יבוא:

"(10ב) "ההסכם בדבר העברה מכינה של כוחות ואחריות" – ההסכם בדבר העברה מכינה של כוחות ואחריות שנחתם בין ממשלת ישראל לבין אש"פ ביום 29 באוגוסט 1994, כולל נספחיו וההסכמה המשלימה לו שנחתמה ביום 9 באוקטובר 1994.

(10ג) "ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו" – ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו שנחתם בין ממשלת ישראל לבין אש"פ בקהיר ביום 4 במאי 1994, כולל נספחיו, המפות המצורפות אליו וחליפת המכתבים הנלוות לו.

(10ד) "הרשות הפלסטינית" – הרשות הפלסטינית, שהוקמה מכוח ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו".

תחילת תוקף

2. תחילת תוקפו של צו זה ביום כ"ב באלול התשנ"ד (29 באוגוסט 1994).

השם

3. צו זה ייקרא: "צו בדבר פרשנות (תיקון מס' 6) (יהודה והשומרון) (מס' 1420), התשנ"ה – 1994."

 

ח' טבת התשנ"ה

11 בדצמבר 1994

אילן בירן, אלוף

מפקד כוחות צה"ל

באזור יהודה והשומרון

 

 

 

צו מס' 1433

צו בדבר פרשנות (תיקון מס' 7)

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור הריני מורה בזאת לאמור:

תיקון סעיף 1

1. בסעיף 1 לצו בדבר פרשנות (יהודה והשומרון) (מספר 130), התשכ"ז – 1967

(א) סעיף קטן (2א) יבוטל ובמקומו יבוא:

"(2א) "אזור A" כהגדרתו בסעיף XI להסכם הביניים.

(2ב) "אזור B" – כהגדרתו בסעיף XI להסכם הביניים.

(2ג) "אזור C" – כהגדרתו בסעיף XI להסכים הביניים."

(ב) אחרי סעיף קטן (9) יבוא;

"(9א) "האתרים הצבאיים – כמשמעותם בהסכם הביניים".

(ג) סעיפים קטנים (10ב) עד (10ד) יבוטלו ובמקומם יבוא:

"(10ב) "הישובים" – כהגדרתם בסעיף XII להסכם הביניים.

(10ג) "המועצה הפלסטינית" – המועצה הפלסטינית כמשמעותה בהסכם הביניים, ועד לכינונה – הרשות הפלסטינית כמשמעותה בהסכם זה.

(10ד) "הסכם הביניים" – הסכם הביניים הישראלי–פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה שנחתם בוושינגטון בין מדינת ישראל ובין אש"פ ביום ד' בתשרי התשנ"ו (28 בספטמבר 1995), כולל נספחיו והמפות המצורפות אליו וכן כל הסכם או הסדר אחר הנובע מהסכם זה או הנעשה ליישומו."

(ד) אחרי סעיף קטן (33) יבוא:

"(33א) "שטחי המועצה" – השטחים באיזור הכלולים מעת לעת בתחום הסמכות הטריטוריאלית של המועצה הפלסטינית לפי הסכם הביניים".

תחילת תוקף

2. תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו.

השם

3. צו זה ייקרא: "צו בדבר פרשנות (תיקון מס' 7) (יהודה והשומרון) (מס' 1433), התשנ"א – 1991."

י"ב טבת התשנ"ו

4 ינואר 1996

אילן בירן, אלוף

מפקד כוחות צה"ל

באזור יהודה והשומרון

 

 

 

צו מס' 1631

צו בדבר פרשנות (תיקון מס' 9)

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור הריני מצווה בזאת לאמור:

תיקון סעיף 1

1. בסעיף 1 לצו בדבר פרשנות (יהודה והשומרון) (מספר 130), התשכ"ז – 1967 (להלן: "הצו") –

(א) במקום פסקה (7) יבוא:

"(7) "בכתב" – לרבות בכל דרך אחרת של הצגת אותיות, ספרות או סימנים בצורה הנראית לעין או הניתנת לפענוח חזותי".

(ב) אחרי פסקה (12) יבוא:

"(12א) "חלוט", לענין פסק דין או החלטה של בית משפט – שאין עליהם עוד ערעור או ערר או השגה כיוצא בהם."

(ג) בפסקה (22), בפסקת משנה (ה), בסופה יבוא "זולת מחוברים הניתנים להפרדה".

(ד) אחרי פסקה (22) יבוא:

"(22א)" "נקבע" – נקבע בדין או בתחיקת בטחון שבהם מצוי ביטוי זה או בתקנות שניתנו לפיהם."

(ה) אחרי פסקה (28) יבוא:

"(28א) "קובץ מנשרים" – כהגדרתו בצו בדבר קובץ מנשרים (יהודה והשומרון) (מס' 111), התשכ"ז – 1967."

(ו) במקום פסקה (32) יבוא:

"(32) "רשות מקומית" – עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית, ועד מקומי או איגוד רשויות מקומיות, שנתכוונו מכוח דין או מכוח תחיקת בטחון."

(ז) אחרי פסקה (39* יבוא:

"(40) "תקנה" – הוראה שניתנה מכוח דין או תחיקת בטחון והיא בת פעל תחיקתי."


הוספת סעיפים 3א ו-3ב

2. אחרי סעיף 3 לצו יבוא:

"עד..." 3א. הביטוי "עד..." לענין זמן או לענין מובאה – משמעו עד ועד בכלל. 

"לפי" 3ב. הביטוי "לפי", לענין דין פלוני או תחיקת בטחון פלונית או ביטוי כיוצא בו – משמעו גם לפי תקנות שהותקנו מכוחו של הדין או תחיקת הבטחון, בהתאמה".

תיקון

סעיף 4

3. בסעיף 4 לצו, אחרי פסקה (1) יבוא

"(1א) מקום שנקבעה תקופה קצובה במספר שבועות מיום פלוני, אותו יום לא יבוא במנין.

(1ב) תקופה קצובה במספר חדשים או שנים לאחר אירוע פלוני תסתיים בחודש האחרון ביום שמספרו בחודש כמספר יום האירוע, ואם היה החודש חסר אותו יום – ביום האחרון של החודש.


הוספת

סעיפים

9א ועד 9ד

4. אחרי סעיף 9 לצו יבוא:

"תחילה" 9ב. (א) שעת תחילת תקפה של תחיקת בטחון היא בשעה 00.01 של יום תחילתה.

(ב) תחיקת בטחון שאין תחילת תקפה עם נתינתה, והיא מעניקה סמכות להתקין תקנות או לעשות מינוי או כל דבר למען מטרת תחיקת הבטחון, אפשר להשתמש באותה סמכות – אם אין כוונה אחרת משתמעת – בכל שעה לאחר נתינתה של תחיקת הבטחון, במידה שהדבר נראה דרוש או ראוי כדי להפעיל את תחיקת הבטחון ביום תחילת תקפה; ואולם כל תקנה וכל מינוי וכל דבר שנעשו בכוח אותה סמכות לא יהיה להם תוקף עד יום תחילת תקפה של תחיקת הבטחון, אלא אם הייתה כוונה אחרת משתמעת מתוך תחיקת הבטחון, או אם היו התקנה, המינוי או הדבר דרושים להפעלת תחיקת הבטחון.

 

הדין

ותחיקת

הבטחון הם

כמפורסמות

9ג. כל דין ותחיקת בטחון הם מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה, אם אין הוראה אחרת משתמעת."

 

 

 

הוספת

סעיף 15א

5. אחרי סעיף 15 לצו יבוא:


"סמכות

מינוי

גוף

15א. הסמכה למנות גוף של מספר חברים – משמעה גם הסמכה למנות לו יושב ראש ולמנות ממלא מקום לכל חבר שלו."

הוספת

סעיפים

16א ו-

16ב

6. אחרי סעיף 16 לצו יבוא:


"סמכות

לפטור

16א. הסמכה ליתן פטור, הקלה, הנחה וכיוצא באלה – משמעה הסמכה ליתן אותם אף במקצת או בתנאים.


סמכות

בהשגה

ובערר

16ב. הסמכה לדון ולהכריע או בהשגה אחרת על החלטה של רשות – משמעה גם הסמכה לאשר את ההחלטה בשינויים או בלא שינוי, לבטלה ולהחליט החלטה אחרת במקומה או להחזיר את הענין עם הוראות לרשות שהחליטה."

תיקון

סעיף 19

7. בסעיף 19 לצו -

(א) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) הסמכה לעשות דבר או לדון בענין פלוני או להכריע בו – משמעה גם הסמכה לקבוע נוהל עבודה וסדרי דיונים ככל שאלה לא נקבעו בתחיקת הבטחון."

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "סעיף קטן (א)" יבוא "סעיפים קטנים (א) ו-
(א1)".

הוספת

סעיף

22א

8. אחרי סעיף 22 לצו יבוא:שמירת

סמכויות

וחובות

22א. מתן סמכות או הטלת חובה לפי תחיקת בטחון אחת, אין בהם כשהם לעצמם כדי לגרוע מסמכות שניתנה או חובה שהוטלה לפי דין אחר או תחיקת בטחון אחרת."


11. צו זה ייקרא: "צו בדבר פרשנות (תיקון מס' 9) (יהודה והשומרון) (מס' 1631), התשס"ט-2009".

הוספת

סעיף

24א

9. אחרי סעיף 24 לצו יבוא:"סטייה

מטופס

24א. טופס שנקבע בתחיקת בטחון – סטייה קלה ממנו, שאין בה כדי לפגוע בעיקר או להטעות, אינה פוסלת את הנעשה לפיו."

תיקונים

עקיפים

10. (א)

אחרי סעיף 2ג לצו בדבר קובץ מנשרים (יהודה והשומרון) (מס' 111), התשכ"ז-1967, יבוא:


"קובץ

מנשרים

ראיה

2ד. דבר שפורסם בקובץ מנשרים חזקה שנעשתה כראוי."


(ב)

בצו בדבר שמירת הניקיון (יהודה והשומרון) (מס' 1160), התשמ"ו-1986 –

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "הרשות המוסמכת" יבוא:

""רשות מקומית" – למעט ועד מקומי או מועצת כפר."

(2) בסעיף 7, סעיף קטן (ה) – בטל.

תחילה

11. תחילתו של צו זה ביום חתימתו.


השם

כ"ב בשבט התשס"ט

16 בפברואר 2009

גדי שמני, אלוף

מפקד כוחות צה"ל

באזור יהודה והשומרון

 
website by: neora.pro