Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/sidelang/webapps/nlf/components/com_joomfish/helpers/defines.php:94) in /home/sidelang/webapps/nlf/templates/rt_ver_multi_nlf/rt_styleswitcher.php on line 32
צו בדבר איסור פעולות הסתה ותעמולה עוינת (מס' 101)
gototop
צו בדבר איסור פעולות הסתה ותעמולה עוינת (מס' 101) גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

הואיל והנני סבור כי הדבר דרוש לבטחון האזור ולקיום הסדר הציבורי והממשל התקין, הנני מצווה בזה לאמור: -

הגדרות

1. בצו זה: -

"האזור" - אזור הגדה המערבית.

"אסיפה" - עשרה אנשים או יותר שנתקהלו במקום בו מושמע נאום על נושא מדיני או היכול להתפרש כמדיני או כדי לדון על נושא כזה.

"כוחות משטרה" - כמשמעותם בצו בדבר כוחות משטרה הפועלים בשיתוף עם צה"ל (אזור הגדה המערבית) (מס' 52), תשכ"ז - 1967.

"משמרת" - עשרה אנשים או יותר שנתקהלו במקום למטרה מדינית או לענין היכול להתפרש כמדיני;

"דפוס" ו- "הדפסה" - כולל ליטוגרפיה, כתיבה במכונת כתיבה, שכפול, צלום, הקלטה, הסרטה וכל דרך אחרת של תיאור או העתקה של מילים, ספרות, סימנים, תמונות, מפות, ציורים, עיטורים, סרטים, קולות, צלילים וחומר אחר כיוצא בזה.

"עתון" - כל פרסום המכיל חדשות, ידיעות, סיפורי ארועים או כל הערות, דיונים, סקירות או באורים בקשר לחדשות, לידיעות, לספורי ארועים או לכל דבר אחר שלציבור ענין בו, הנדפס בכל לשון והיוצא לאור בישראל או מחוצה לה, למכירה או להפצה חינם, לעיתים קבועות או בלתי קבועות.

"פרסום" - כל עתון, כתב עת, קובץ או ספר, סרט, קלטת, תקליט וכל מסמך שנתפרסמו או שהם מכוונים לפרסום, אף באורח חד-פעמי, ומסמך כאמור ייראה כמכוון לפרסום אלא אם יוכח הפוכו של דבר.

"פרסם" - כולל להפיץ, לפזר, לחלק, למסור, להודיע, לספק, או להמציא לכל אדם בכתב, בעל פה, בדפוס, בקול, בהקרנה או בכל אמצעי אחר.

"תהלוכה" - עשרה איש או יותר המהלכים יחד או המתקהלים כדי ללכת יחד ממקום למקום, למטרה מדינית או לענין היכול להתפרש כמדיני, בין שהם זזים ממש ובין שאנשים אלה הסתדרו בסך ובין שלא הסתדרו בסך.

בצו זה תהיה לכל מונח המוגדר בצו בדבר הוראות בטחון המשמעות שנקבעה לו בצו האמור, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.

העברת סמכויות

2. מפקד צבאי רשאי להסמיך כל חייל או שוטר מכוחות המשטרה להשתמש בסמכויותיו לפי צו זה.

הסדרת אסיפות, תהלוכות ומשמרות

3. א. אין לקיים תהלוכה, אסיפה או משמרת אלא על פי רשיון מאת מפקד צבאי.

ב. מפקד כוחות צה"ל באזור רשאי לקבוע, בהודעה לציבור, תנאים להגשת בקשה לקבלת רשיון כאמור בסעיף קטן (א).

סגירת מקומות

4. מפקד צבאי רשאי להורות לכל בעל בית קפה, מועדון או מקום אחר של התכנסות הציבור, כי יסגור אותו בית קפה, מועדון או מקום כינוס ציבורי למשך אותו זמן שיקבע. ניתנה הוראה כאמור - רואים כל שהיה במקום שנסגר כהפרת ההוראה.

הנפת דגלים

5. אין להחזיק, להניף, להציג או לקבוע דגלים או סמלים מדיניים, אלא על פי היתר המפקד הצבאי.

חומר מדיני

6. לא יודפסו ולא יפורסמו באזור שום פרסום הודעה, כרזה, תמונה, חוברת או מסמך אחר המכילים חומר שיש לו משמעות מדינית, אלא אם יושג תחילה רשיון מאת המפקד הצבאי של המקום בו מתכוונים לבצע את ההדפסה או הפרסום.

הסתה

7. כל אדם אשר: -

א. מנסה, בין בעל פה ובין באופן אחר, להשפיע על דעת הקהל באזור באופן העלול לפגוע בשלום הציבור או בסדר הציבורי, או

ב. העושה כל מעשה או יש בהחזקתו חפץ כלשהו מתוך כוונה לעשות או להקל בצוע נסיון כאמור, ייאשם בעבירה על צו זה.

תמיכה בארגון עויין

7א. א. כל אדם אשר: -

1 מפרסם דברי שבח, אהדה או תמיכה בארגון עוין, בפעולותיו או במטרותיו; או

2 עושה מעשה שיש בו גילוי של הזדהות עם ארגון עוין, עם פעולותיו או עם מטרותיו או אהדה אליהם, בהנפת דגל, בהצגת סמל או סיסמה או בהשמעת הימנון או סיסמה, או כל מעשה גלוי דומה המגלה בבירור הזדהות או אהדה כאמור, והכל במקום ציבורי או באופן שאנשים הנמצאים במקום ציבורי יכולים לראות או לשמוע גילוי כזה של הזדהות או אהדה, יאשם בעבירה על צו זה.

ב. בסעיף זה -

"ארגון עויין" - כמשמעותו בצו בדבר איסור אימונים ומגע עם ארגון עוין מחוץ לאזור (יהודה והשומרון) (מס' 284), תשכ"ט - 1968 או התאחדות בלתי חוקית כמשמעותה בתקנה 84 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945.

צנזורה

8. למפקד צבאי ולכל מי שיתמנה על ידו לכך, יהיו כל הסמכויות המסורות בידי צנזור לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945.

סמכויות ביצוע

9. מבלי לגרוע מן הסמכויות של חייל לפי הצו בדבר הוראות בטחון - תהיה לכל חייל סמכות להשתמש במידת הכוח הדרושה לבצוע הוראה שניתנה לפי צו זה או למניעת הפרת צו זה.

עבירות

10.א. המארגן תהלוכה, אסיפה או משמרת ללא רשיון, קורא או מסית לקיימן או מעודד אותן או נוטל בהן חלק בצורה כל שהיא; או

ב. העובר על הוראות צו זה או על הוראה שניתנה מכוחו או העושה מעשה שמוכרז בצו זה כעבירה, דינו מאסר עשר שנים או קנס עשרת אלפים לירות או שני העונשים כאחד.

תחילת תוקף

11. תחילתו של צו זה מיום כ"א באב תשכ"ז (27 באוגוסט 1967).

השם

12. לצו זה ייקרא "צו בדבר איסור פעולות הסתה ותעמולה עויינת (אזור הגדה המערבית) (מס' 101), תשכ"ז - 1967".

 

כ"א באב תשכ"ז

27 באוגוסט 1967

עוזי נרקיס, אלוף

אלוף פיקוד המרכז ומפקד כוחות צה"ל באזור הגדה המערבית

 

 
website by: neora.pro